DiViTec - Kvalitetspolicy

DiViTec verkar för att:

- Leverera tjänster och produkter av
  sådan kvalité att våra kunders
  förväntningar till fullo blir uppfyllda.

- Tjänster och produkter är av jämn och
  hög kvalité i alla led.

- Vara lyhörda för marknadens krav och
  ständigt sträva efter att förbättra vårt
  arbete.

- Följa myndigheters krav och
  bestämmelser.

- All verksamhet och alla tjänster måste
  betraktas som ett uttryck för vår kvalité. Detta är av avgörande betydelse för vår
  konkurrensförmåga och lönsamhet, samt ett villkor för en framstående position
  inom vår bransch.